Skladištenje opasnog otpada na bezbedan način

Na tržištu u toku procesa proizvodnje u mnogim proizvodnim pogonima dolazi do pojave velike količine opasnog otpada. Takav otpad predstavlja veliku pretnju po životnu sredinu i mora se na adekvatan način skladištiti kako bi se izbegli mogući negativni uticaji.
U opasan otpad potpada onaj otpad koji, po svom poreklu, sastavu ili koncentraciji opasnih materija, može prouzrokovati opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi i ima najmanje jednu od opasnih karakteristika utvrđenih posebnim propisima koje ga čine opasnim, uključujući i ambalažu u kojoj je opasan otpad bio ili jeste upakovan. U opasan otpad spadaju otpadna rabljena ulja, kontaminirana ambalaža, zauljene krpice, otpadni akumulatori, otpadne boje i farbe, otpadni filteri, zauljena voda i razni drugi.

Šta je opasan otpad


Ovakav otpad najčešće dolazi iz industrije kao što je hemijska industrija, proizvodnja električne i elektronske opreme, proizvodnja baterija i akumulatora, proizvodnja boja, elektroliza, tekstilna industrija, farmaceutska industrija, proizvodnja plastike, kožna industrija.
Pored toga opasan otpad nastaje i u trgovinama, domaćinstvima, zdravstvu, poljoprivredi i na drugim mestima.
Fizička ili ravna lica koja u procesu proizvodnje kao posledicu imaju opasan otpad u zakonskoj obavezi su da isti skladište na zakonom propisan način. Ukoliko samostalno nisu u mogućnosti da prosce upravljaju opasnim otpadom za njih to mogu raditi specijalizovane firme.
Kompanija Jugo- Impex lider je u skladištenju otrovnog i opasnog otpada i na najsavremeniji način pruža usluge svojim korisnicima. U okviru ponude nalazi se sve od preuzimanja, sakupljanja, prevoza i tretiranja. Svaki segment je organizovan u skladu sa zakonskim propisima i ekološkim standardima, od specijalni kanistera pogodnih za odlaganje otpada pa do samog tretiranja.

Koraci u upravljanju opasnim otpadom

Prva stvar u postupanju sa opasnim otpadom je njegovo preuzimanje, ono se vrši od proizvođača ili vlasnika otpada i podrazumeva njegovo sakupljanje i pakovanje u odgovarajuću ambalažu kojom bi se sprečilo curenje ili rasipanje otpada i njegov transport do primaoca otpada, odnosno postrojenja za upravljanje otpadom, odnosno do centra za sakupljanje, skladištenje, transfer stanice ili postrojenja za tretman ili odlaganje.
Drugi korak je transport opasnog otpada koji podrazumeva prevoz otpada van postrojenja koji obuhvata utovar, prevoz (kao i pretovar) i istovar otpada, i ovim se može baviti samo lice koje ima dozvolu za transport opasnog otpada izdatu od nadležnog organa. Vozilo mora bit pogodno za transport i u skladu sa propisima, otpad mora biti zaštićen kako ne bi došlo do prolivanja ili rasipanja i kako bi se sprečilo zagađenje vazduha, vode, zemljišta i životne sredine.
Skladištenje otpada je treća i privremena faza pre konačnog zbrinjavanja. Tokom ovog procesa skladištenja vrši se bezbedno očuvanje karakteristika otpada, sve u namenski projektovanim prostorima, gde se otpad odvaja u skladu sa svojim fizičkim katakteristikama, kao i predviđenom načinu konačnog zbrinjavanja. Skladište za ovakav otpad mora biti projektovano u skladu sa važećim propisima, za tečni otpada moraju biti obezbeđene tankvane, uređene na takav način da u slučaju vanrednih situacija i eventualnog udesa ne dođe do zagađenja životne i radne sredine
Tretiranje je poslednja faza faza i u kompaniji Jugo-Impex se vrši na sobnoj temperaturi, sa minimalnom potrošnjom električne energije i bez stvaranja otpadnih tehnoloških voda.u procesu razvijenom od strane dugogodišnjih stručnjaka rezultat su oporavljeni metali koji ne pokazuju opasne karakteristike i mogu se ponovo koristiti u reciklažnoj industriji za dobijanje novih materijala.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *