Skladištenje opasnog otpada na bezbedan način

Na tržištu u toku procesa proizvodnje u mnogim proizvodnim pogonima dolazi do pojave velike količine opasnog otpada. Takav otpad predstavlja veliku pretnju po životnu sredinu i mora se na adekvatan način skladištiti kako bi se izbegli mogući negativni uticaji.U opasan otpad potpada onaj otpad koji, po svom poreklu, sastavu ili koncentraciji opasnih materija, može prouzrokovati… Continue reading Skladištenje opasnog otpada na bezbedan način